Relieful și vegetația

16 June 2018
Relieful
Teritoriul comunei Hida se dispune pe diferite unităţi de relief: în lunca largă a Văii Almaşului, cu aspect de câmpie, pe dealurile cu caracter premontan de la poalele Muntilor Meseş. Datorită acestui fapt şi structurii geologice și geomorfologice, peisajul comunei Hida este variat și totodată creează o notă de pitoresc.
Comuna Hida este integrată din punct de vedere spaţial în Bazinul hidrografic al Văii Almaşului (afluent al Someşului), care-i adună apele în bună parte din depresiunea omonimă.
Din punct de vedere geomorphologic, unitatea menţionată este parte componentă a Podişului Someşan, situată la est de ,,Jugul intracarpatic,, - Munţii Meseşului- Dealul Dumbrava- Culmea Prisnelului.
Orientarea generală a reliefului este pe direcţia nord-vest şi sud-est şi condiţionează trăsăturile morfohidrografice ale regiunii şi sensul convergent al proceselor geomorfologice actuale. Valea Almaşului prezintă un aspect de Culoar depresionar, fiind dominată de culmile interfluviale care o circumscriu şi care se situează în general între 400 - 500 m (Vârful Zăpodii -450,8m; Vf.Găţii -461,2 m; Dealul Furcuţa - 434,6 m; Dealul Cărbunari -478,1m; Dealul Stupini - 464,9m; Dealul Râpa Roşie - 489,9 m; Dealul Merilor -476,6 m; Dealul Coasta Mare - 417,5 m etc).
 
Clima
Din punct de vedere climatic, Comuna Hida se află într-o zonă de climă temperat-continentală moderată. Aceasta este o consecinţă a circulaţiei generale atmosferice vestice iar particularităţile topo-climatice locale sunt generate de relief (prin altitudine, înclinarea şi expoziţia versanţilor, grad de fragmentare etc.), hidrografie, vegetaţie (prin grad de acoperire şi tip de vegetaţie, caracterul acesteia etc.), caracterul activităţii antropice.
Radiaţia globală are valori cuprinse între 115,5 şi 117,5 kcal/cm2/an, valori care cresc treptat din decembrie până în iulie şi descresc apoi progresiv până în decembrie. Ele asigură necesarul de energie pentru dezvoltarea în condiţii optime a plantelor de cultură a pomilor fructiferi, sau chiar a viţei-de-vie. Clima este caracterizată prin temperaturi medii anuale cuprinse între 7,2- 8,5 grade Celsius, cu ierni ce oscilează de la un an la altul între ierni foarte geroase (cu temperaturi ce ajung chiar la -250 Celsius) şi ierni blânde (cu temperaturi de primăvară +100 C - +120 C Celsius). Valori extreme s-au înregistrat la Hida unde la data de 16.08.1962 au fost 36,8 0 C, iar la 4 februarie în acelaşi an au fost -27,2 0 C.
Dintre fenomenele termice locale se remarcă fenomenul de îngheţ care are o frecvenţă mai mare iarna şi mai redus toamna sau primăvara, când poate provoca pagube importante asupra culturilor agricole. Uneori aceste îngheţuri se prelungesc până la sfârşitul lunii aprilie putând apărea chiar şi în prima decadă a lunii mai. Numărul mediu al zilelor cu îngheţ este de 110 - 120 pe an.
Cantităţile de precipitaţii medii multianuale se înscriu în jurul valorilor de 500 -700 mm/ an (precipitaţii moderate). La Hida iarna cad cele mai puţine precipitaţii, 13% din total, primăvara 24%, iar vara datorită ploilor de convecţie termică şi a celor frontale, cad 39% din total.primele zăpezi cad de obicei în a doua parte a lunii noiembrie, iar ultimele zile cu ninsoare se înregistrează în a treia decadă a lunii martie, şi uneori în primele zile ale lunii aprilie. Durata de strălucire a soarelui este de 1900 ore pe an.

Fauna
Speciile faunistice prezente în zonă sunt de natură central-europeană, la care se adaugă elemente din provincia nord-europeană şi asiatică precum şi elemente din provincia est-europeană. Fauna este specifică pădurilor de foioase, dispusă în mai multe nivele de viaţă, de la învelişul de sol până la vârful arborilor.
Dintre animale amintim: iepurele, vulpea, lupul, dihorul, mistreţul, căprioara, cerbul, viezurele, etc. Păsările sunt reprezentate de: privighetoare, ciocârlie, piţigoiul, corbul, graurul, etc.
Fauna acvatică cuprinde: cleanul şi mreana.