Analiza SWOT a comunei

16 June 2018
INFRASTRUCTURA
Puncte tari 
• acces la drum european (DE 81)
• drumuri DN 1G
• alimentare cu apă Hida-Baica în construcţie
• proiect lucrări apă canal Hida-Baica Racâş și stație de epurare Racâş
• așezare compactă a 5 din 8 localități
• surse de apă potabilă suficiente cantitativ
• rețea telefonie digitală şi internet, cablu.

Puncte slabe
• buget local insuficient pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurilor
• drumuri comunale neîntreținute corespunzător
• pod Luncă (sat Racâş) defectuos
• nu sunt ziduri de sprijin la râuri şi pârâuri
• aşezarea izolată a localităţilor Trestia, Păduriş, Miluani
• lipsă canale ape pluviale
• nu sunt regularizate pârâul Jernău
• lipsă punți pietonale peste ape
• lipsă trotuare, străzi înguste
• lipsă PECO
Oportunități

• programe de finanțare destinate infrastructurilor
• surse de finanțare județene și guvernamentale
• elan
• asocieri, parteneriate cu scopul dezvoltării de proiecte comune

Amenințări
• riscuri naturale
• calamități naturale (inundații, alunecări de teren)
• populație îmbătrânită
• migrația tineretului
• lipsă cadru instituțional adecvat pentru întreținere drumuri
• instabilitatea politică.


DOTĂRI EDILITARE

Puncte tari
• primărie modernă
• cămine culturale în fiecare sat
• biserici în fiecare sat
• piață agroalimentară
• moară
• iluminat stradal
• școli reabilitate (Hida, Racâş)
• dotări la școli și căminul cultural Hida
• grădinițe (în număr de 5)
• sală de mese cu 350 locuri în loc. Hida, pentru diferite ocazii (nunţi, pomene, ş.a.)
• sală de sport cu teren polivalent (handbal, volei, baschet, tenis, minifotbal)
• subunitate militară de pompieri, aparţinând I.S.U. Sălaj
• centru social multifuncţional

Puncte slabe
• lipsă reţea de apă şi canalizare în toate localităţile comunei
• insuficienţă săli pentru învăţământ în localitatea Hida
• cămin cultural deteriorat în Racâş, Sânpetru Almaşului
• dotare necorespunzătoare cămin cultural Trestia, Sânpetru Almaşului
• dispensar medical deteriorat
• dotări insuficiente la cabinetele medicale
• lipsă ambulanță
• lipsă vidanjă
• lipsă grupuri sociale: cămine culturale, şcoli (Racâş, Sânpetru Almaşului)

Oportunități
• surse de finanțare și programe de finanțare

Amenințări

• retragerea autorizațiilor de funcționare: cămine culturale, piaţă, şcoli
• degradarea în timp a construcțiilor
• reticența specialiștilor, instabilitate
• deteriorarea stării generale de sănătate


ECONOMIE SI TURISM

Puncte tari 
• existența mai multor agenți economici la nivel de comună
• existența resurselor naturale și materii prime
• potențial turistic - Poiana cu narcise (sit natural)
• pășuni naturale
• relief și ambient propice dezvoltării turismului și amenajărilor de agrement
• zonă nepoluată
• existenţa unui punct de informare la nivel de comună

Puncte slabe 
• lipsă de terenuri și spații care să fie puse la dispoziția investitorilor
• mediatizare slabă a zonei
• resurse financiare limitate la bugetul local
• imposibilitatea prelucrării și valorificării eficiente a produselor animaliere
• legislație deficitară, inadecvată în obținerea unor avize, proiecte, etc
• spirit antreprenorial scăzut
• lipsă de implicare a locuitorilor

Oportunități
• existența programe de finanțare și creditare destinate populației și antreprenorilor pentru dezvoltarea mediului economic
• existența de programe de finanțare pentru dezvoltarea locală
• valorificarea fructelor de pădure
• valorificarea potenţialului râului Almaş
• valorificarea superioară a materiilor prime existente
• posibilitate cursuri de reconversie profesională
Amenințări

• concurența turistică a zonei M-ţilor Apuseni
• migrația tineretului în special datorită lipsei alternativelor ocupaționale
• pierderea meșteșugurilor tradiționale

 

SOCIAL, CULTURAL, SPORTIV

Puncte tari 
• cadre didactice pregătite și calificate în școli
• condiții bune de studiu în școlile din comună, dotări bune
• existența a doua farmacii
• existența de servicii de sănătate bune
• dispensar veterinar + farmacie veterinară
• TV prin cablu
• asistență socială la nivel de primărie
• monumente istorice: Bisericile ortodoxe din lemn, alte imobile de la începutul sec.XX
• cadre medicale specializate (medici și asistenți)
• arenă sportivă pentru fotbal (loc.Hida)
• 10 sala de sport modernă
• 11 conviețuirea bună a confesiuniunilor religioase

Puncte slabe 
• lipsa veniturilor stabile la populația aptă de muncă
• număr mare dosare cu ajutor social
• lipsă teren de sport în restul localităţilor
• lipsă medici specialişti
• insuficientă posibilitate a petrecerii timpului liber
• lipsa spaţiilor adecvate de recreere pentru copii şi tineret
• resurse insuficiente de susținere din bugetul local
• oportunități reduse de ocupare a forței de muncă
• resurse insuficiente în bugetul local pentru susținerea serviciilor sociale

Oportunități
• existența programe de finanțare în domeniul social, cultural și sportiv
• sunt condiții de practicare a sportului: fotbal, sporturi de sală
• plasare în zonă geografică favorabilă
Amenințări
• scăderea numărului de copii, fapt ce pune în dificultate învăţământul la satele comunei
• îmbătrânirea populaţiei
• migrarea tinerilor spre mun. Cluj-Napoca, odată cu terminarea liceului şi înscrierea acestora la facultate.