concurs sofer buldoexcavator

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

PRIMĂRIA COMUNEI HIDA

Strada Sfatului,nr.1

Tel/fax : 0260.628565

e-mail: primarie_hida@samtv.ro

Nr.1898 / 14.12.2012

 

 

A N U N Ţ

 

Primaria comunei Hida, judetul Salaj organizeaza concurs in vederea ocuparii postului sofer buldoexcavator, in cadrul Serviciului Public de Constructii  in data de 27 ianuarie  2012.

Concursul se va desfăşura  la sediul Primăriei comunei Hida, strada Sfatului ,nr.1, judeţul Sălaj  după cum urmează:
  • - în data de 27 ianuarie 2012, orele 10 - proba scrisă;
  • - în data de 27 ianuarie 2012, orele 12-proba practica si interviu;

 

Condiţii de participare la concurs:

  • - studii :mimim scoala profesionala;
  • - detinere minim permis rutier;
  • - experineta in domeniu mimim 10 ani;

 

Dosarele se vor depune până în data de 26.01.2012, orele 16,00 la sediul Primăriei comunei Hida, strada Sfatului,nr.1, judeţul Sălaj

 

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs   si va contine:

a) copia actului de identitate;

b) formularul de inscriere (se obtine de la secretariatul comisiei de concurs);

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs;

 

Nota: constituie avantaj detinerea de abilitati in domeniul constructiilor;

 

 

 

P R I M AR

DUMITRU PETRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:

 

 

  • 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 2. Hotararea Guvernului 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • 3. Chestionare;

 

 

 

 

 

 

 

Cu stimă,

 

 

 

 

P R I M A R

DUMITRU  PETRUŞ